1. Betalingsvoorwaarden

We hebben geen minimale bestelwaarde, maar er kunnen minimale bestelhoeveelheden worden opgegeven. De prijzen op het moment van de bestelling zijn van toepassing, zoals door ons gecommuniceerd. Alle prijzen zijn exclusief de wettelijke btw (momenteel 21%) vanuit onze vestigingsplaats, alleen bij levering naar een ander EU-land of buiten de EU wordt geen btw in rekening gebracht, mits een geldig btw-nummer. (BTW-ID) van de klant bestaat en is opgegeven. Verzendkosten worden apart berekend. Wij leveren over het algemeen alleen tegen vooruitbetaling of onder rembours. Aankoop op rekening is mogelijk voor bestaande klanten na een positieve kredietverzekeringstest in overleg. U kunt de door u bestelde goederen betalen via SEPA-bankoverschrijving, via PayPal, of tegen rembours.

Onze betalingsvoorwaarden en eventuele extra kosten die we in rekening kunnen brengen, zullen indien van toepassing schriftelijk worden bevestigd.  

2. Eigendomsvoorbehoud

Degeleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling. Gedurende deze periode mag de klant de goederen of voorwerpen die ervan gemaakt zijn, niet in onderpand geven, verwerken, verbouwen of verpanden zonder onze toestemming. De klant is verplicht de goederen tijdens het bestaan ​​van het eigendomsvoorbehoud zorgvuldig te behandelen. Hij moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van elke toegang door derden, in het bijzonder handhavingsmaatregelen, evenals elke beschadiging of vernietiging van de goederen. De klant moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elke verandering van eigendom van de goederen of zijn eigen adreswijziging.
De klant mag de goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust in het kader van de normale bedrijfsvoering doorverkopen, maar staat hierbij aan ons alle daaruit voortvloeiende vorderingen op zijn klanten af ​​om onze betalingsvorderingen voor het verschuldigde bedrag veilig te stellen. Wij aanvaarden deze overdracht en machtigen de klant om deze vorderingen uit de doorverkoop te innen. Indien de klant geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met een of meer betalingen, de surseance van betaling of het openen van een faillissementsprocedure tegen zijn vermogen, kan de klant niet meer beschikken over de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust. In een dergelijk geval hebben wij het recht om de teruggave van de gereserveerde goederen te eisen of de bevoegdheid van de klant om de vorderingen uit de doorverkoop te innen, in te trekken.

De behandeling en verwerking van de goederen door de klant vindt altijd plaats in onze naam en voor onze rekening. Als de goederen worden verwerkt, verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van de door ons geleverde goederen. Hetzelfde geldt als de goederen worden verwerkt of vermengd met andere artikelen die niet van ons zijn.

3. Verzendvoorwaarden en -kosten
De plaats van uitvoering van het contract voor ondernemers is onze vestigingsplaats. Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering gaat over op de klant wanneer de goederen door ons worden verzonden of worden overgedragen aan een transporteur. Alle leveringen gebeuren op kosten van de klant.

Voor handelaren geldt de geregelde verplichting tot onderzoek en melding van gebreken. Als u de daar geregelde melding nalaat, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij er sprake is van een gebrek dat bij de keuring niet herkenbaar was. Dit geldt niet als we een defect op frauduleuze wijze hebben verzwegen.
De verzendkosten zijn EX Works tenzij anders afgesproken. De levertijd is afhankelijk van de beschikbaarheid van een product en de gekozen betaalwijze. Tenzij anders vermeld in de betreffende aanbieding, worden goederen die op voorraad zijn binnen 1-2 dagen gereed gemeld voor afhalen of binnen Europa verzonden. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, begint deze in het algemeen met de ontvangst van de betaling van het contractueel overeengekomen bedrag als de klant een vooruitbetalingsverplichting heeft, anders vanaf het moment dat we de bestellen.
Bij niet-naleving van een leveringstermijn heeft de koper het recht om, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, schriftelijk een redelijke uitsteltermijn te stellen met dreiging van afkeuring en, na het niet succesvol verlopen van deze termijn, zich terug te trekken uit de overeenkomst met betrekking tot de levering of dienst en/of om in plaats van de dienst schadevergoeding te vorderen of om de levering voort te zetten.
Wij behouden ons het recht voor om een ​​deellevering uit te voeren als dit voordelig lijkt voor een snelle verwerking en redelijk is voor de klant. We verpakken de goederen goed om een ​​veilig transport te garanderen.

4. Beschikbaarheid
Indien wij na het sluiten van het contract vaststellen dat de bestelde goederen of diensten buiten onze schuld niet meer beschikbaar zijn, de fabrikant de goederen buiten onze schuld niet heeft geleverd, is een levering blijvend door overmacht of onvoorziene prestatiebelemmeringen die niet door redelijke kosten kunnen worden verholpen niet mogelijk zijn, hebben wij het recht goederen of diensten van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aan te bieden of ons uit het contract terug te trekken. We zullen de klant onmiddellijk informeren over de niet-beschikbaarheid. Reeds ontvangen betalingen worden onmiddellijk terugbetaald nadat wij of de klant zich terugtrekken uit het contract.
5. Intrekking
Wij behouden ons het recht voor om bij aankoop op rekening het contract te ontbinden als er valse informatie wordt gegeven over de kredietwaardigheid van de klant. Hetzelfde geldt in geval van zorgplichtschending, wanbetaling en een verstreken uitsteltermijn of een vordering tot opening van een insolventieprocedure voor goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, voor zover van ons niet meer kan worden verlangd aan het contract.
 6. Aansprakelijkheid In het geval van licht nalatig plichtsverzuim is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, directe gemiddelde schade die typisch is voor het contract. Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de klant vorderingen heeft uit hoofde van productaansprakelijkheid of garanties. Verder zijn ze niet van toepassing op schade aan leven, lichaam en gezondheid van de klant waarvoor wij verantwoordelijk zijn, evenals schade die door ons opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Voor onze hier genoemde aansprakelijkheden gelden de wettelijke verjaringstermijnen. Ondanks de grootst mogelijke zorg kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele typefouten.

7. Verrekening De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons onbetwist zijn.

8. Privacy Uw gegevens worden door ons verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de telemediawet (TMG). Een gedetailleerde verwijzing naar onze voorschriften inzake gegevensbescherming vindt u onder het menu-item "Privacybeleid" op de website www.eforb.nl
Privacy en gegevensbescherming

1. Onze gegevensbeschermingspraktijk is in overeenstemming met de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de wet op de gegevensbescherming van teleservices (TDDSG).

2. Wij verzamelen en verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens in ons systeem en gebruiken deze voor de duur van de contractverwerking, d.w.z. voor orderverwerking en facturering. Persoonlijke gegevens zijn alle informatie waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld naam, huisadres, e-mailadres, geboortedatum, accountgegevens, enz. De gegevens worden alleen doorgegeven aan bedrijven die in opdracht van de levering zijn de orderverwerking of facturatie maakt dit noodzakelijk. Anders worden de gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en niet toegankelijk gemaakt voor derden. Bij aankoop op rekening wordt een kredietcontrole uitgevoerd.

3. We maken en gebruiken geanonimiseerde gebruikersprofielen voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden en om ons aanbod af te stemmen op de behoeften. U hebt het recht om hiertegen bezwaar te maken, dat u op elk moment schriftelijk aan ons kunt uitoefenen, ook per e-mail.

4. Wij verstrekken u kosteloos informatie over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens. U kunt ons ook te allen tijde vragen om uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of blokkeren.

5. Wij gebruiken cookies die op uw harde schijf worden opgeslagen en pas weer door onze server kunnen worden uitgelezen als u weer een dataverbinding met onze server tot stand brengt. U kunt uw browser zo instellen dat deze automatisch cookies accepteert, u informeert over het verzenden van cookies of het gebruik van cookies uitsluit.

PRIVACY TOESTEMMING

6. U stemt er hierbij uitdrukkelijk mee in dat wij uw persoonsgegevens die u ons ter beschikking heeft gesteld mogen verzamelen, verwerken en gebruiken voor onze eigen marketing aan u, bijvoorbeeld door het opzetten van een klantenbestand, en dit binnen het wettelijk toegestane kader te verwerken , kunnen worden opgeslagen en geëvalueerd. De toestemming hiervoor kan te allen tijde schriftelijk worden ingetrokken, ook per e-mail aan info@eforb.nl de voor de toekomst.